Terapeutisk opplevelsesteknologi for eldre med psykiske plager eller kognitiv svikt

Alight er en nettbrettapplikasjon som kan være et nyttig teknologisk hjelpemiddel for eldre med psykiske helseproblemer og personer med kognitiv svikt eller nevrologiske tilstander. Fagpersoner fra NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har samarbeidet med Alight AS for å utvikle en nettbrettapplikasjon, et musikkterapeutisk musikkopplevelses verktøy for musikk og helse.


Alight er bygget på prinsippene fra musikkterapi, for hjemmeboende eldre med psykiske helseproblemer og/eller demens. Målet er å utvikle en applikasjon som kan brukes for å legge til rette for overgangen fra sykehus til hjemmet, støtte mestring hjemmet eller i sykehjemmet.

Mange pårørende kan kjenne seg igjen at man gruer seg å gå på besøk til den man er glad i. Det er ofte enveis-kommunikasjon og ”den store tausheten” er veldig tydelig. Man reiser gjerne ikke like ofte på besøk som man ideelt skulle ønske. Alight kan bidra til å øke frekvensen av pårørendes besøk i sykehjem eller hjemme, og stimulere til bedre kvalitet på dialog og samhandling mellom den som har demens, pårørende og musikkterapeut/helsepersonell.

Bakgrunn
Studier viser at helsetjenester til eldre med psykiske lidelser er utilstrekkelige (Brunvold & Lunde, 2014; Helsedirektoratet, 2013). Helsemyndighetene har også påpekt at det er behov for et tydeligere fokus på eldres psykiske helse. Til tross for at eldres helse forbedres på mange måter, vil befolkningsutvikling føre til vekst i behovet for varierte helsetjenester. Det er således et økende behov for å utvikle innovative strategier for å behandle og forebygge psykiske helseproblemer hos eldre voksne.

Hvordan fungerer appen?
Alight består av to komponenter:
Webklient som gjør det mulig for musikkterapeuter og annet helsepersonell å kartlegge og registrere pasientens musikalske livsreise med musikken de elsker, lage og sende pasienten digitale musikkopplevelses sesjoner som inkluderer video, familiebilder og musikk. Sesjonen kan også inneholde puste- og avslapningsøvelser utført av musikkterapeut/helsepersonell, eller velkomsthilsen fra musikkterapeuten/helsepersonellet pasienten kjenner. En nettbrett-applikasjon som gjør det mulig for pasienter og deres pårørende å se og interagere med digitale musikkopplevelses-sesjoner – enten på institusjon eller hjemme.

Alight gir terapeuten mulighet til å sende digitale musikkterapiøkter som inkluderer videoer, bilder og musikk. Pasienten på sin side kan motta, se på og interagere med musikkterapiøkter via en nettbrett applikasjon. Øvelsene kan omfatte flere komponenter, inkludert musikk og bilder fra bestemte meningsfulle eller viktige anledninger eller livsfaser, eller andre komponenter som puste- eller avspenningsøvelser.

Testing
Prototypen ble testet med fire pasienter i vår/sommer 2018. Musikkterapeuter ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og i Fjell kommune laget individualisert innhold for pasientene, ga opplæring, og fulgte pasientene opp i testperioden. Tilbakemelding fra pasienter, pårørende og miljøpersonale er svært positive. Etter testen kan det konkluderes med at Alight som en nettbrettbasert applikasjon kan være et nyttig hjelpemiddel for eldre med psykiske helseproblemer eller personer med kognitiv svikt eller nevrologiske tilstander. Applikasjonen kan brukes som et terapeutisk verktøy for å støtte pasientens mestring eller som et relasjonelt verktøy for å støtte samspill og kommunikasjon mellom pasienten og omsorgsgivere.

Veien videre
En ny versjon av applikasjonen testes videre i to studier. Alight, som digital musikalsk minnebok, er inkludert i Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. -studien (https://www.uib.no/sefas/89867/livehomepath ), som er en innovativ og tverrfaglig studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens. Et utvalg i Bergen får tilbud om å ta i bruk applikasjonen, som en del av en «meny» av velferdsteknologi og hjelpemidler. En musikkterapeut gir opplæring til pårørende/omsorgspersoner og pasienter, og kan også være tilgjengelig for assistanse senere.

Alight som terapeutisk hjelpemiddel for hjemmeboende med Huntington sykdom vil bli testet i DysfaSing –studien. Deltakere i studien blir randomisert til to ulike betingelser, med enten høy- eller lavdose musikkterapi for bedre livskvalitet, psykisk helse og forebygging av svelgvansker. Begge gruppene mottar behandling med en musikkterapeut, men gruppen med høydose behandling vil også få Alight-appen for hjemmebruk. Rekruttering for DysfaSing – studien vil begynne i høst 2020.

Alight er inntatt som konkret tiltak i Vestland fylkeskommune handlingsplan 2020 for digitale løsninger og velferdsteknologi for kulturformidling. Flere kommuner i Vestland fylke er pilotkunder og tester Alight for beboere på sykehjem, hjemmeboende og bruker av dagsenter. Prosjektet har mottatt finansiering fra Helse Vest (innovasjonsmidler), Extra-stiftelsen, Helsedirektoratet (InnoMed-midler) og Innovasjon Norge.

Takk til:
Minna Hynninen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus/Det psykologiske fakultet,
Universitetet i Bergen Sunniva Kayser, Solgunn E. Knardal og Frode Wikne fra NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus
Inger Hilde Nordhus, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Brynjulf Stige, Grieg-akademiet, Universitetet i Bergen

Musikkterapi sekvens

Image

Eksempel på økt

Image